Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

79. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 24. 2. 2014

č. 100/RMČ/2014

k žádosti na prominutí poplatků z prodlení ve výši 10.345 Kč za užívání bytu č. 2 v č. p. 993, ul. Kpt. Stránského, Praha 9


Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s prominutím poplatků z prodlení ve výši 50% z částky 10.345 Kč dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat žadatele o souhlasu s prominutím poplatků z prodlení ve výši 50% z částky 10.345 Kč dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

T: 31. 3. 2014

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, žadatelé