Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

79. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 24. 2. 2014

č. 101/RMČ/2014

k žádosti na prominutí poplatků z prodlení a snížení sazby nájemného za m 2


Rada městské části Praha 14I. n e s c h v a l u j e


1. prominutí poplatků z prodlení dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

2. snížení sazby nájemného za m 2

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat žadatele o neschválení prominutí poplatků z prodlení a neschválení snížení sazby nájemného za m 2 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

T: 31. 3. 2014


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS