Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

79. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 24. 2. 2014

č. 106/RMČ/2014

k žádosti na udělení souhlasu s uvedením bytu městské části Praha 14,

Bobkova 739/20, Praha 9 jako sídla fyzické osoby podnikající


Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s uvedením bytu městské části Praha 14, Bobkova 739/20, Praha 9 jako místa podnikání fyzické osoby podle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat nájemce bytu prostřednictvím odboru správy majetku a investic MČ Praha 14 o odsouhlasení sídla fyzické osoby podnikající Radou městské části Praha 14

T: 17. 3. 2014

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP-14, a. s., OSMI