Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

79. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 24. 2. 2014

č. 107/RMČ/2014

k žádosti o stavební úpravu ve společné chodbě u bytů č. 2 a č. 3, Rochovská 767, Praha 9


Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


stavební úpravu ve společné chodbě u bytů č. 2 a č. 3, Rochovská 767, Praha 9 dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí usnesení

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat obchodní společnost Správa majetku Praha 14, a. s. o schválení stavební úpravy ve společné chodbě u bytů č. 2 a č. 3, Rochovská 767, Praha 9

T: 20. 3. 2014

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP-14, a. s.


PŘÍLOHA č. 1

k usnesení č. 107/RMČ/2014

ze dne 24.2.2014

Rada městské části Praha 14 s o u h l a s í s navrženou stavební úpravou spočívající v instalaci dveří ve společné chodbě před byty č. 2 a 3. Rochovská 767 za předpokladu, že nájemníci podepíší dohodu, kde bude uvedeno, že při ukončení nájemního vztahu odstraní dveře a chodbu před byty č. 2 a č. 3 uvedou do původního stavu.