Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

79. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 24. 2. 2014

č. 110/RMČ/2014

k návrhu na organizační změnu v odboru kanceláře starosty od 1. 3. 2014


Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


1. organizační změnu v odboru kanceláře starosty od 1. 3. 2014 dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

2. počet zaměstnanců na rok 2014 ve výši 167

II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14


zajistit realizaci tohoto usnesení

T: 1. 3. 2014

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: KT - PO