Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

79. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 24. 2. 2014

č. 112/RMČ/2014

k návrhu nařízení Rady HMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze, "Pražských stavebních předpisů"


Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s připomínkami městské části Praha 14 k návrhu nařízení Rady HMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze - "Pražských stavebních předpisů" - dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


sdělit připomínky městské části zpracovateli Pražských stavebních předpisů, Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2

T: 28. 2. 2014

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Bc. Radek Vondra

Na vědomí: KS OÚR