Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

79. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 24. 2. 2014

č. 113/RMČ/2014

k žádosti o finanční příspěvek občanského sdružení BON-HER BEACH


Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000 Kč občanskému sdružení BON-HER BEACH - reprezentačnímu týmu Bonnerová-Hermannová

II. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


podepsat darovací smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení

T: 14. 3. 2014

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: OŘEŠ, KS OSPK