Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

79. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 24. 2. 2014

č. 120/RMČ/2014

k návrhu na uzavření dodatku č. 23 ke smlouvě o poskytování pečovatelské služby na území Prahy 14 ze dne 8. 12. 1997 pro rok 2014


Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s uzavřením dodatku č. 23 ke smlouvě o poskytování pečovatelské služby na území Prahy 14 ze dne 8. 12. 1997 pro rok 2014 mezi městskou částí Praha 14 a Oblastním spolkem Českého červeného kříže Praha 9 dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

zajistit podpis dodatku č. 23 ke smlouvě o poskytování pečovatelské služby na území Prahy 14 ze dne 8. 12. 1997 pro rok 2014 mezi městskou částí Praha 14 a Oblastním spolkem Českého červeného kříže Praha 9 dle přílohy č. 1

T: 28. 2. 2014

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OSVZ, OŘEŠ, ČČK Praha 9