Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

79. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 24. 2. 2014

č. 121/RMČ/2014

k úpravě vztahů městské části Praha 14 s azylanty zapojenými do Státního integračního programu v roce 2014 a v letech následujících


Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


nutnost ukončení stávajících smluv o úhradě čistého nájemného nebo jeho části v rámci státního integračního programu a uzavření nových smluv ve znění požadovaném MV ČR

II. s c h v a l u j e

návrh smluv dle příloh č. 1 a č. 2 - pouze v tiskové podobě o úhradě čistého nájemného nebo jeho části v rámci státního integračního programu v roce 2014 a v letech následujících

III. s o u h l a s í

1. s ukončením smluv č. 04/OSVZ/2009, 0150/2011/OSVZ-OE/1100, 0271/2011/ OSVZ-OE/1100 o úhradě čistého nájemného nebo jeho části v rámci státního integračního programu

2. s uzavřením smluv dle příloh č. 1 a č. 2 - pouze v tiskové podobě mezi městskou částí Praha 14, azylanty a pronajímateli v rámci státního integračního programu v roce 2014 a v letech následujících

IV. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

1. zajistit ukončení smluv č. 04/OSVZ/2009, 0150/2011/OSVZ-OE/1100, 0271/2011/ OSVZ-OE/1100

2. zajistit uzavření smluv dle příloh č. 1 a č. 2 mezi městskou částí Praha 14, pronajímateli a oprávněnými osobami v rámci státního integračního programu

T: 31. 3. 2014

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OSVZ, OŘEŠ, OPKČ