Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

79. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 24. 2. 2014

č. 123/RMČ/2014

k návrhu na zahájení výběrového řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby "Program primární prevence rizikového chování na základních školách zřízených městskou částí Praha 14" zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení


Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e

1. zahájení výběrového řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby "Program primární prevence rizikového chování na základních školách zřízených městskou částí Praha 14" zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení

2. návrh zadávací dokumentace k uvedené veřejné zakázce dle přílohy č. 3 - pouze v tiskové podobě

3. seznam firem, kterým bude odeslána výzva k předmětné veřejné zakázce dle přílohy č. 2 - pouze v tiskové podobě

II. j m e n u j e

komisi pro posouzení a hodnocení nabídek a komisi pro otevírání obálek dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

III. u k l á d á

Mgr. Aleši Kudovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit veškeré právní úkony související s výběrovým řízením k podlimitní veřejné zakázce na služby "Program primární prevence rizikového chování na základních školách zřízených městskou částí Praha 14" zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení

T: 30. 4. 2014

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Aleš Kuda
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Aleš Kuda
Na vědomí: OSVZ, OPKČ