Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

79. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 24. 2. 2014

č. 124/RMČ/2014

k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce "Rekonstrukce výtahu v budově Úřadu MČ Praha 14"


Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


protokol z jednání hodnotící komise k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce "Rekonstrukce výtahu v budově Úřadu MČ Praha 14"


II. r o z h o d l a


na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Výtahy VOTO Plzeň s.r.o., IČ 626 23 826 k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci akce "Rekonstrukce výtahu v budově Úřadu MČ Praha 14" a o uzavření SoD (příloha č. 3 - pouze v tiskové podobě) s tímto uchazečem

III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


1. zajistit seznámení uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu na realizaci akce "Rekonstrukce výtahu v budově Úřadu MČ Praha 14" s rozhodnutím zadavatele

T: 7. 3. 2014

2. zajistit uzavření SoD k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci akce "Rekonstrukce výtahu v budově Úřadu MČ Praha 14"

T: 7. 3. 2014

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI, OŘEŠ