Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

79. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 24. 2. 2014

č. 99/RMČ/2014

k návrhu na postoupení pohledávek


Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s postoupením pohledávek dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


1. zajistit postoupení pohledávek do 100.000 Kč, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

T: průběžně

• zajistit předložení ke schválení postoupení pohledávek nad 100.000 Kč, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě, na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 25. 3. 2014

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, OŘEŠ