Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


81. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 24. 3. 2014


č. 177/RMČ/2014


k návrhu na přerušení odpisování dlouhodobého hmotného majetku pro rok 2013Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s přerušením odpisování dlouhodobého hmotného majetku pro rok 2013 u budov dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit přerušení odpisování DHMO u výše jmenovaných budov pro rok 2013

T: 31. 3. 2014Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ