Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


81. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 24. 3. 2014


č. 182/RMČ/2014


k zahájení nového zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení k veřejné zakázce na služby "Údržba veřejného prostranství pro MČ Praha 14"Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


1. zahájení zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení k veřejné zakázce na služby "Údržba veřejného prostranství pro MČ Praha 14"


2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na služby "Údržba veřejného prostranství pro MČ Praha 14", zadávané formou zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení


II. j m e n u j e


k veřejné zakázce na služby "Údržba veřejného prostranství pro MČ Praha 14" komisi pro otevírání obálek s nabídkami a komisi pro posouzení a hodnocení nabídek dle přílohy č. 3 - pouze v tiskové podobě


III. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit zahájení nového zadávacího řízení k veřejné zakázce na služby "Údržba veřejného prostranství pro MČ Praha 14"

T: 1. 4. 2014

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OSVZ, OSMI, OPKČ, OŘEŠ