Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


81. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 24. 3. 2014


č. 183/RMČ/2014


k zahájení výběrového řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby "Ostraha objektů městské části Praha 14" zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisůRada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. zahájení výběrového řízení k veřejné zakázce na služby "Ostraha objektů městské části Praha 14" zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů


2. návrh zadávací dokumentace k uvedené veřejné zakázce dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě


3. seznam firem, kterým bude odeslána výzva k předmětné veřejné zakázce dle přílohy č. 3 - pouze v tiskové podobě


II. j m e n u j e


komisi pro posouzení a hodnocení nabídek a komisi pro otevírání obálek dle přílohy č. 2 - pouze v tiskové podobě

III. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit veškeré právní úkony související se zadávacím řízením k podlimitní veřejné zakázce na služby "Ostraha objektů městské části Praha 14"

T: 12. 4. 2014Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OHS, OŘEŠ, OPKČ