Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


81. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 24. 3. 2014


č. 185/RMČ/2014


k návrhu na zahájení výběrového řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby "Program primární prevence rizikového chování na základních školách zřízených městskou částí Praha 14" zadané ve zjednodušeném podlimitním řízeníRada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. zahájení výběrového řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby "Program primární prevence rizikového chování na základních školách zřízených městskou částí Praha 14" zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení


2. návrh zadávací dokumentace k uvedené veřejné zakázce dle přílohy č. 3 - pouze v tiskové podobě


3. seznam firem, kterým bude odeslána výzva k předmětné veřejné zakázce dle přílohy č. 2 - pouze v tiskové podobě


II. j m e n u j e


komisi pro posouzení a hodnocení nabídek a komisi pro otevírání obálek dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě


III. u k l á d á

Mgr. Aleši Kudovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit veškeré právní úkony související s výběrovým řízením k podlimitní veřejné zakázce na služby "Program primární prevence rizikového chování na základních školách zřízených městskou částí Praha 14" zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení

T: 31. 5. 2014

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Aleš Kuda
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Mgr. Aleš Kuda
Na vědomí: OSVZ, OPKČ