Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


91. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 25. 8. 2014


č. 489/RMČ/2014


k zapojení městské části Praha 14 do Státního integračního programu v roce 2014Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s podáním žádosti (příloha č. 1 - pouze v tiskové podobě) o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu čistého nájemného nebo jeho části na zajištění bydlení azylantů a osob požívajících doplňkové ochrany na území České republiky podle varianty č. II A a účelové neinvestiční dotace na rozvoj infrastruktury obce ve smyslu zásad pro poskytování dotací z rozpočtové kapitoly 314 Ministerstva vnitra ČR ve prospěch obcí prostřednictvím krajů na zajištění bydlení v roce 2014 a v letech následujících schválené usnesením vlády České republiky ze dne 30. října 2013 č. 818


II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


1. zajistit podání žádosti Ministerstvu vnitra ČR prostřednictvím Magistrátu hl. m. Prahy


2. zajistit podání žádosti o souhlas s přijetím dotace v souladu se Statutem hl. m. Prahy


T: 15. 9. 2014

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OSVZ, OŘEŠ