Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


91. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 25. 8. 2014


č. 493/RMČ/2014


ke zřízení speciální třídy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) v MŠ ChvaletickáRada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. zřízení speciální třídy pro děti se SVP, dle § 16 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, v prostorách areálu MŠ Chvaletická, budova č. p. 917, k. ú. Hloubětín


2. využití nabídky společnosti IMOS Brno spol. s r. o., sídlo: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, IČ: 253 22 257 na provedení stavebních prací souvisejících se zřízením speciální třídy pro děti se SVP v prostorách areálu MŠ Chvaletická, budova č. p. 917, k. ú. Hloubětín


3. uzavření trojstranné smlouvy o zajištění stavby ve prospěch třetího k provedení stavebních prací souvisejících se zřízením speciální třídy pro děti se SVP v prostorách areálu MŠ Chvaletická, budova č. p. 917, k. ú. Hloubětín


II. u k l á d á

1. Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření trojstranné smlouvy o zajištění stavby ve prospěch třetího k provedení stavebních prací souvisejících se zřízením speciální třídy pro děti se SVP v prostorách areálu MŠ Chvaletická, budova č. p. 917, k. ú. Hloubětín

T: 31. 8. 2014


2. Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit podání žádosti o změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení z důvodu zřízení speciální třídy pro děti se SVP, dle § 16 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, v prostorách areálu MŠ Chvaletická, budova č. p. 917, k. ú. Hloubětín

T: 30. 9. 2014Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák, Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OSMI, OŘEŠ