Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


91. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 25. 8. 2014


č. 496/RMČ/2014


ke změně osoby nájemce části pozemku parc. č. 1695/1, díl č. 3, o výměře 290 m 2 v k. ú. KyjeRada městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í


zánik nájemní smlouvy č.j. 8369/OSM/98 ze dne 6. 5. 1998 na pronájem části pozemku parc. č. 1695/1, díl č. 3 o výměře 290 m 2 v k. ú. Kyje z důvodu úmrtí nájemce, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. s o u h l a s í


s uzavřením pachtovní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 1695/1, díl č. 3 o výměře 290 m 2 k. ú. Kyje, mezi městskou částí Praha 14 a žadatelkou, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


1. sdělit žadatelce stanovisko Rady městské části Praha 14

2. uzavřít pachtovní smlouvu na pronájem pozemku parc. č. 1695/1, k. ú. Kyje s žadatelkou

T: 30. 8. 2014Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI