Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


91. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 25. 8. 2014


č. 508/RMČ/2014


k návrhu na zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu "Dodávka interaktivních tabulí s příslušenstvím a projekčních interaktivních kostek"Rada městské části Praha 14

  1. se zahájením veřejné zakázky malého rozsahu - "Dodávka interaktivních tabulí s příslušenstvím a projekčních interaktivních kostek"
  2. s obsahem zadávací dokumentace dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

II. s c h v a l u j e

zájemce, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku dle přílohy č. 2 - pouze v tiskové podobě

III. j m e n u j e

členy komise pro otvírání obálek a hodnotící komise, jejíž členové jsou uvedeni v příloze č. 3 - pouze v tiskové podobě

IV. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

zajistit zveřejnění příslušných dokladů na profilu zadavatele, seznámit členy komise pro otevírání obálek a hodnotící komise s jejich jmenováním

T: 31. 8. 2014
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OSMI, OŘEŠ, OPKČ