Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


95. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 10. 2014


č. 612/RMČ/2014


k návrhu na uzavření upravené přílohy č. 2 Rámcové smlouvy o platebních a bankovních službách ze dne 30. 12. 2009



Rada městské části Praha 14



I. s c h v a l u j e


uzavření upravené přílohy č. 2 Rámcové smlouvy o platebních a bankovních službách ze dne 30. 12. 2009 - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření upravené přílohy č. 2 Rámcové smlouvy o platebních a bankovních službách ze dne 30. 12. 2009

T: 31. 10. 2014






















Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14



Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ