Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


3. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 12. 1. 2015


č. 16/RMČ/2015


k zapojení městské části Praha 14 do Státního integračního programu v roce 2015

Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s opětovným podáním žádostí (přílohy č. 1 - 5 - pouze v tiskové podobě) o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu čistého nájemného nebo jeho části na zajištění bydlení azylantů a osob požívajících doplňkové ochrany na území České republiky podle varianty č. II A a účelové neinvestiční dotace na rozvoj infrastruktury obce ve smyslu zásad pro poskytování dotací z rozpočtové kapitoly 314 Ministerstva vnitra ČR ve prospěch obcí prostřednictvím krajů na zajištění bydlení v roce 2014 a v letech následujících schválené usnesením vlády České republiky ze dne 30. října 2013 č. 818


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14

1. zajistit podání žádostí Ministerstvu vnitra ČR prostřednictvím Magistrátu hl. m. Prahy

2. zajistit podání žádostí o souhlas s přijetím dotace v souladu se Statutem hl. m. Prahy

T: 19. 1. 2015

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
uvolněný člen Rady městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSVZ, OŘEŠ