Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


3. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 12. 1. 2015


č. 23/RMČ/2015


k ukončení nájemních smluv na reklamní zařízení umístěných na pozemcích MČ Praha 14 uplynutím doby nájmuRada městské části Praha 14I. n e s o u h l a s í


s prodloužením nájemního vztahu podle smlouvy čj. 0273/2011/OSMI/1070 s obchodní firmou euroAWK, s. r. o., na pronájem části pozemku parc. č. 84/1, k. ú. Kyje, uzavřené na dobu určitou do 31. 12. 2014

II. s o u h l a s í


se skutečností, že pozemky parc. č. 2503/1, k. ú. Hloubětín a parc. č. 81/1, parc. č. 84/1, parc. č. 84/2, parc. č. 2599/39 a parc. č. 2673, k. ú. Kyje nebudou dále využity k pronájmu plochy na umístění reklamních zařízení


III. u k l á d á

Ing. Iloně Pickové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


postupovat ve věci ukončení nájemních smluv pro účel umístění reklamních zařízení podle bodu II. tohoto usnesení

T: průběžně

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Ilona Picková
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Ilona Picková
Na vědomí: OSMI