Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


3. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 12. 1. 2015


č. 4/RMČ/2015


k prodloužení doby nájmu dle nájemní smlouvy uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a Praha 14 kulturníRada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a Praha 14 kulturní, týkající se prodloužení nájmu do dne 31. 3. 2015 kanceláře č. 708 a kanceláře č. 709 v budově č. p. 1072, Bří Venclíků, Praha 9


II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14


zajistit uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a Praha 14 kulturní

T: 31. 1. 2015


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
uvolněný člen Rady městské části Praha 14Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: OHS, OŘEŠ