Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


3. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 12. 1. 2015


č. 7/RMČ/2015


k návrhu stanoviska MČ Praha 14 k oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů o záměru "Dušan Urban - ekologická likvidace vozidel Praha, k.ú. Kyje"Rada městské části Praha 14I. s e s e z n á m i l a


s oznámením dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), o záměru "Dušan Urban - ekologická likvidace vozidel Praha, k.ú. Kyje" , v rozsahu přílohy 3 zákona


II. p o ž a d u j e


doplnění předloženého oznámení o


1. seznam dotčených pozemků a celkovou výměru plochy pro realizaci záměru, včetně zákresu jednotlivých objektů, zpevněných ploch a provozního schématu dle Provozního řádu (plochy A, B.)


2. podrobnější posouzení a specifikování zdrojů hluku (řezání plamenem, manipulace s kovovými skelety.), jelikož se záměr nachází v těsném sousedství rekreační plochy zahrádek s výhledovou funkcí pro bydlení; nelze se spokojit s tvrzením, že provoz nepředstavuje zdroj nadměrného hluku


3. upřesnění v textové části týkající se zpracování odpadních vod; jak je řešeno odloučení ropných látek z dešťových vod na odstavných a parkovacích plochách


4. způsob zamezení vstupu ostatních uživatelů areálu Pozemní stavby Zlín, a. s., do prostoru provozovny ekologické likvidace vozidel, který je součástí tohoto areálu

III. u p o z o r ň u j e


na situování záměru označeného jako autovrakoviště a jeho zařazení dle územního plánu SÚ hl. m. Prahy do funkční plochy VN - nerušící výroba a služby, kategorie sběrny surovin či zařízení k recyklaci odpadů, kde v seznamu vyjmenovaných typologických staveb se pojem "autovrakoviště" nevyskytuje; výjimečně přípustný je v plochách VS - výroba, skladování a distribuce


IV. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


zaslat stanovisko MČ Praha 14 Odboru životního prostředí Magistrátu hl. m. PrahyT: 15. 1. 2015

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: KS OÚR