Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


14. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 8. 6. 2015


č. 305/RMČ/2015


k závěrečnému účtu městské části Praha 14 za rok 2014Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


- s celoročním hospodařením a závěrečným účtem městské části Praha 14 za rok 2014 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 s výhradou nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku hospodaření a přijímá opatření k odstranění chyb a nedostatků ve formě Příkazu starosty č. 2/2015


- s plněním příjmů a čerpáním výdajů městské části Praha 14 za rok 2014

příjmy 340.383,11 tis. Kč

výdaje 346.389,47 tis. Kč

z toho:

kapitálové 114.957,62 tis. Kč

běžné 231.431,85 tis. Kč

financování 6.006,36 tis. Kč


- s plněním finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za rok 2014 s hrubým hospodářským výsledkem před zdaněním ve výši 94.392 tis. Kč


II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


předložit závěrečný účet městské části Praha 14 za rok 2014 na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 23. 6. 2015Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ