Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


14. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 8. 6. 2015


č. 316/RMČ/2015


k vyhodnocení nového zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení k veřejné zakázce na služby "Údržba veřejného prostranství pro MČ Praha 14"Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


protokol z jednání hodnotící komise a zprávu o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce na služby "Údržba veřejného prostranství pro MČ Praha 14", zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení


II. r o z h o d l a


na základě doporučení hodnotící komise


1. o vyloučení uchazeče ZENOVA services s.r.o., IČ: 250 51 865, z účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení k veřejné zakázce na služby "Údržba veřejného prostranství pro MČ Praha 14"


2. o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče SP Černý Most, s.r.o., IČ: 242 49 955, k veřejné zakázce na služby "Údržba veřejného prostranství pro MČ Praha 14" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení


III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14


zajistit seznámení uchazečů o veřejnou zakázku na služby "Údržba veřejného prostranství pro MČ Praha 14" s rozhodnutím zadavatele


T: 15. 6. 2015


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
uvolněný člen Rady městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OI, OŘEŠ, OSVZ