Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


mimořádného jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 26. 6. 2015


č. 370/RMČ/2015


ke stanovení výše ceny silové elektřiny pro rok 2016 pro objekty ve svěřené správě nemovitostí MČ Praha 14Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


individuální cenovou nabídku silové elektřiny společnosti Pražská energetika, a. s. pro rok 2016 ve výši 1 099 Kč/MWh, která bude závazná pro všechna odběrná místa v objektech ve svěřené správě nemovitostí MČ Praha 14


II. s o u h l a s í


s uzavřením jednotlivých "Smluv o sdružených službách dodávky elektřiny" pro rok 2016 pro všechna odběrná místa v objektech ve svěřené správě nemovitostí MČ Praha 14 se společností Pražská energetika, a. s., se sídlem Na Hroudě 1492/4, Praha 10


III. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


1. zajistit seznámení společnosti Pražská energetika, a. s., s rozhodnutím Rady MČ Praha 14 a odeslání akceptačního formuláře

T: ihned


2. zajistit seznámení všech subjektů zřízených a založených MČ Praha 14 s individuální cenovou nabídkou silové elektřiny na rok 2016

T: 31. 7. 2015

3. zajistit uzavření jednotlivých "Smluv o sdružených službách dodávky elektřiny" pro rok 2016 se společností Pražská energetika, a. s.

T: 15. 12. 2015Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM, OŘEŠ, SMP- 14, a .s.