Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


17. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 8. 2015


č. 426/RMČ/2015


k návrhu připomínek MČ Praha 14 k návrhu změny č. Z 2832/00 územního plánu sídelního útvaru hl. m. PrahyRada městské části Praha 14


I. s e s e z n á m i l a


s návrhem změny č. Z 2832/00 územního plánu SÚ hl.m. Prahy včetně vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území

II. p o ž a d u j e


postupovat podle doporučeného návrhu opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí


III. d o p o r u č u j e


v oddílu 4, bod 5d) ZVO - ostatní - doplnit do podmíněně přípustného využití dopravní polygon

v oddílu 5, bod 3d) TVO - odpadové hospodářství - doplnit do hlavního využití autovrakoviště

v oddílu 5, bod 6a) LR - lesní porosty - doplnit do podmíněně přípustného využití rozhlednu


IV. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


sdělit stanovisko MČ Praha 14 k návrhu změny Z 2832/00 územního plánu SÚ hl.m. Prahy odboru územního rozvoje MHMP

T: 14. 8. 2015


Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Ilona Picková
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: KS OÚR