Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


33. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 4. 4. 2016


č. 185/RMČ/2016


k návrhu na uzavření darovací smlouvy pro zajištění akce Sportovní odpoledne Prahy 14Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


přijetí materiálního daru pro zajištění akce Sportovní odpoledne Prahy 14 ve výši 9.457,90 Kč na základě smlouvy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení


II. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


podepsat darovací smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení


T: 15. 4. 2016Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: OŘEŠ, OPKČ, KS OSPK