Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


40. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 7. 2016


č. 412/RMČ/2016


k uzavření dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 0163/2016/OSM/1030Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy č. 0162/2016/OSM/1030, kterým se rozšiřuje výčet pozemků dotčených v rámci "Nová RS 9450 P3 Park, kVN, kNN a sdk - II.et." o pozemky parc. č. 2256, 2760, 2773/1, 2784, 2786, 2790 a 2793, k. ú. Kyje

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy č. 0162/2016/OSM/1030 s PREdistribuce, a. s., se sídlem Svornosti 3199/19a, Praha 5

T: 15. 9. 2016


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM