Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


44. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 26. 9. 2016


č. 516/RMČ/2016


k návrhu na podání žádosti o dotaci do programu Podpora terénní práce pro rok 2017Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


1. podání žádosti o dotaci ve výši 600.000 Kč do dotačního řízení Úřadu vlády na r. 2017 v dotačním programu Podpora terénní práce

2. finanční spoluúčast městské části ve výši 150.372 Kč


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14


1. zajistit podání žádosti o dotaci

T: 30. 9. 2016


2. zajistit v souladu s § 9 odst. 3 Statutu hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy ve znění pozdějších předpisů podání žádosti o souhlas Rady hl. m. Prahy k podání žádosti o dotaci

T: 30. 9. 2016Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
uvolněný člen Rady městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSVZ, OŘEŠ