Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


44. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 26. 9. 2016


č. 519/RMČ/2016


k návrhu zadání změny č. Z 2985/09 územního plánu SÚ hl. m. Prahy -

změna vedení trasy železniční vlečkyRada městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í

návrh zadání změny č. Z 2985/09 územního plánu SÚ hl. m. Prahy - změna vedení trasy vlečky

II. p o ž a d u j e

zpracovat pro tuto změnu podkladovou studii, která bude zahrnovat prověření reálnosti, účelnosti, podmínky územní ochrany plochy koridoru a způsob využití a využitelnost okolních ploch, které budou dotčeny případnou změnou trasy


III. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


sdělit vyjádření MČ Praha 14 k návrhu zadání změny č. Z 2985/09 jejímu pořizovateli odboru územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy

T: 30. 9. 2016

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: KS OÚR