Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


44. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 26. 9. 2016


č. 520/RMČ/2016


k návrhu zadání změny č. Z 2980/09 územního plánu SÚ hl. m. Prahy - oprava uspořádání funkčních ploch velkoobchodů při ul. ChlumeckáRada městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í

návrh zadání změny č. Z 2980/09 územního plánu SÚ hl. m. Prahy (dále jen ÚP) - oprava uspořádání funkčních ploch velkoobchodů při ul. Chlumecká

II. p o ž a d u j e

pro celé vymezené území s funkční plochou zvláštní obchodní - ZOB dodržet původní kód míry využití území "D"

a tuto připomínku považuje městská část za zásadní


III. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


sdělit vyjádření MČ Praha 14 k návrhu zadání změny č. Z 2980/09 ÚP jejímu pořizovateli odboru územního rozvoje Magistrátu hl.m. Prahy

T: 30. 9. 2016
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: KS OÚR