Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


44. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 26. 9. 2016


č. 525/RMČ/2016


k souhlasu s realizací projektů financovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Výzva č. 02_16_023 pro Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablon pro MŠ a ZŠ pro Prahu v prioritní ose 3 OP


Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s realizací projektů mateřských a základních škol zřizovaných MČ Praha 14 financovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Výzva č. 02_16_023 pro Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablon pro MŠ a ZŠ pro Prahu v prioritní ose 3 OP

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


seznámit ředitele MŠ a ZŠ zřizovaných MČ Praha 14 se souhlasným stanoviskem Rady městské části Praha 14

T: 30. 9. 2016Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ, MŠ, ZŠ, OI