Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


50. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 19. 12. 2016


č. 679/RMČ/2016


k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku a souhlas s převedením výsledku hospodaření obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. za rok 2015 ve výši 1.192.883,28 Kč na účet nerozděleného zisku z minulých letRada městské části Praha 14 v působnosti valné hromady obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a .s.


I. s c h v a l u j e


1. Výroční zprávu obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a . s. za rok 2015


2. Účetní závěrku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a . s. za rok 2015


3. návrh na rozdělení hospodářského výsledku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a . s. za rok 2015 dle přílohy č. 1


II. s o u h l a s í


s převedením výsledku hospodaření obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. za rok 2015 ve výši 1.192.883,28 Kč na účet nerozděleného zisku z minulých let


III. u k l á d á

1. představenstvu obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a . s.


zveřejnit Výroční zprávu a Účetní závěrku za rok 2015 v souladu s příslušnými právními předpisy


2. Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


podepsat rozhodnutí akcionáře dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení


3. představenstvu obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a . s. a jeho předsedovi Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit převedení výsledku hospodaření obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. za rok 2015 ve výši 1.192.883,28 Kč na účet nerozděleného zisku z minulých let

T: ihned
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Mgr. Radek Vondra, Jiří Zajac, představenstvo a. s. Správa majetku Praha 14
Na vědomí: SMP-14, a.s., KS