Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


50. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 19. 12. 2016


č. 687/RMČ/2016


k návrhu na jmenování vedoucího odboru Kanceláře starosty



Rada městské části Praha 14



I. j m e n u j e


Bc. Jaroslava Červeného vedoucím odboru Kanceláře starosty ode dne 1. 1. 2017


II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14


zajistit realizaci tohoto usnesení


T: 1. 1. 2017

















Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14



Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: KT-PO