Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


50. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 19. 12. 2016


č. 693/RMČ/2016


k vyhodnoceníveřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce"Parkourové hřiště Černý Most - opakované řízení"Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


zprávu o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce "Parkourové hřiště Černý Most - opakované řízení"


II. r o z h o d l a


v rámci výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce"Parkourové hřiště Černý Most - opakované řízení" na základě doporučení hodnotící komise


o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče

Obchodní firma: hřiště.cz, s. r. o.

Sídlo: Příkop 838/6, 602 00 Brno

IČ: 28354 303


III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14


1. zajistit seznámení uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce"Parkourové hřiště Černý Most - opakované řízení"

T: 30. 12. 2016


2. zajistit v souladu s § 124 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platných předpisů, uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce "Parkourové hřiště Černý Most - opakované řízení"

T: 16. 1. 2017
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
uvolněný člen Rady městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OI, OŘEŠ, ODOP