Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


50. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 19. 12. 2016


č. 694/RMČ/2016


k vyhodnocenízadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu "Služby IP Telefonie"Rada městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í


zprávu o hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu "Služby IP Telefonie"


II. r o z h o d l a


o výběru dodavatele Linux Box.cz, s.r.o., IČ: 25862782 se sídlem 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava, se kterým bude uzavřena smlouva


III. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14


zajistit veškeré právní úkony související s výběrovým řízením k veřejné zakázce malého rozsahu "Služby IP Telefonie"


T: 31. 12. 2016
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: KT, OŘEŠ, OPKČ