Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


50. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 19. 12. 2016


č. 696/RMČ/2016


k vyhodnocenízadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky "Upgrade infrastruktury počítačové sítě a serverů městské části Praha 14"Rada městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í


zprávu o hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahuna dodávky "Upgrade infrastruktury počítačové sítě a serverů městské části Praha 14"


II. r o z h o d l a


o výběru dodavatele YOUR SYSTÉM, spol. s r. o., IČ: 00174939 se sídlem Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4, se kterým bude uzavřena smlouva


III. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14


zajistit veškeré právní úkony související s výběrovým řízením k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky "Upgrade infrastruktury počítačové sítě a serverů městské části Praha 14"


T: 20. 12. 2016


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: KT, OŘEŠ, OPKČ