Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


50. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 19. 12. 2016


č. 698/RMČ/2016


k zahájení výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem"Centrální připojení ÚMČ Praha 14 k síti Internet"Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


1. zahájení výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby "Centrální připojení ÚMČ Praha 14 k síti Internet"


2. návrh zadávací dokumentace k uvedené veřejné zakázce včetně návrhu smlouvy


3. seznam dodavatelů, kterým bude odeslána výzva k předmětné veřejné zakázce


II. j m e n u j e


členy a náhradníky hodnotící komise


III. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14


zajistit veškeré právní úkony související s výběrovým řízením k veřejné zakázce malého rozsahu na služby "Centrální připojení ÚMČ Praha 14 k síti Internet"


T: 23. 1. 2017
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: KT, OŘEŠ, OPKČ