Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


50. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 19. 12. 2016


č. 699/RMČ/2016


k zajiątění dokončení investičního projektu na akci "Dětské skupiny v M© Zelenečská a M© Vybíralova - Praha 14"Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. uzavření dodatku č.1 k SoDč.j. 0528/2016/OI/1050 a dodatku č. 1 k SoD č.j. 0529/2016/OI/1050 na akci "Dětské skupiny v M© Zelenečská a M© Vybíralova - Praha 14"


2. uzavření smlouvy ke stavebním pracím v prostorách výdejny stravy pro dětskou skupinu


3. zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku "Dodávka gastrozařízení M© Zelenečská"


II. j m e n u j e


k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku "Dodávka gastrozařízeníM© Zelenečská" komisi pro otevírání obálek s nabídkami a komisi pro hodnocení nabídek dle přílohy č. 7 - pouze v tiskové podobě


III. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


1. zajistit uzavření dodatku č.1 k SoDč.j. 0528/2016/OI/1050 a dodatku č. 1 k SoD č. j. 0529/2016/OI/1050 na akci "Dětské skupiny v M© Zelenečská a M© Vybíralova - Praha 14"


2. zajistit uzavření smlouvy k provedení stavebních prací v prostorách výdejny stravy pro dětskou skupinu


3. zajistit zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku "Dodávka gastrozařízeníM© Zelenečská"

T: 23. 12. 2016
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
uvolněný člen Rady městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OI, OŘE©