Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


50. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 19. 12. 2016


č. 701/RMČ/2016


k revokaci usnesení č. 623/RMČ/2016 k vyhlášení dotačního programu městské části Praha 14 na rok 2017 v oblasti příspěvek na zajištění službyRada městské části Praha 14


I. r e v o k u j e


usnesení Rady MČ Praha 14 č. 623/RMČ/2016 k vyhlášení dotačního programu městské části Praha 14 na rok 2017 v oblasti příspěvek na zajištění služby tak, že se:


1. text v bodu I. 1. usnesení č. 623/RMČ/2016 ruší a nahrazuje textem:


"Rada městské části Praha 14


schvaluje


vyhlášení dotačního programu v oblasti příspěvek na zajištění služby v celkové výši 500.000,- Kč pro rok 2017 podle příloh č. 1 - 3 usnesení č. 623/RMČ/2016 s tím, že konečné přidělení prostředků podléhá schválenému rozpočtu městské části Praha 14"


2. termín k bodu III. 1. usnesení Rady MČ Praha 14 č. 623/RMČ/2016 se nahrazuje termínem 22. 12. 2016


3. příloha č. 1 usnesení Rady MČ Praha 14 č. 623/RMČ/2016 (Pravidla pro poskytování příspěvku na zajištění služby) se nahrazuje přílohou č. 1 tohoto usnesení


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14


zajistit vyhlášení dotačního programu městské části Praha 14 na rok 2017 v oblasti příspěvek na zajištění služby

T: 22. 12. 2016


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
uvolněný člen Rady městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSVZ, OŘEŠ, OPKČ