Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


50. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 19. 12. 2016


č. 703/RMČ/2016


ke změně osoby pachtýře části pozemku parc. č. 1779, k. ú. KyjeRada městské části Praha 14


I. bere na vědomí


zánik nájemní smlouvy č.j. 276/201/OSM/96 na pronájem pozemku parc. č. 1779, k. ú. Kyje z důvodu úmrtí nájemce - Ing. Jaroslava Dvořáka, bytem Jordánská 757, Praha 9


II. s o u h l a s í


1. s uzavřením dohody k ukončení nájemní smlouvy č. j. 292/201/OSM/96 na pronájem části pozemku parc. č. 1779, k. ú. Kyje k 31. 12. 2016 s panem Milošem Dvořákem, bytem Jordánská 757, Praha 9


2. s uzavřením nové pachtovní smlouvy na část pozemku parc. č. 1779, díl č. 160, k. ú. Kyje s panem Oldřichem Peltánem, bytem Ronešova 1135/6, Praha 9


III. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


1. zajistit uzavření dohody k ukončení nájemní smlouvy č. j. 292/201/OSM/96 na pronájem části pozemku parc. č. 1779, k. ú. Kyje s panem Milošem Dvořákem

2. zajistit uzavření nové pachtovní smlouvy na část pozemkuparc. č. 1779, díl č. 160, k. ú. Kyje s panem Oldřichem Peltánem

T: 31. 12. 2016Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM, OŘEŠ