Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


51. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 9. 1. 2017


č. 14/RMČ/2017


vyjádření městské části Praha 14 k oznámení

dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, záměru "Terminál Malešice"Rada městské části Praha 14


I. s e s e z n á m i l a


s oznámením dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, záměru "Terminál Malešice"


II. z á s a d n ě n e s o u h l a s í


s předloženým záměrem "Terminál Malešice", protože dojde ke zvýšení provozu nákladní dopravy a následně ke zhoršení životních podmínek v celé dotčené oblasti Prahy


III. p o ž a d u j e


podrobit záměr "Terminál Malešice" posouzení dle citovaného zákona se zahrnutím připomínek MČ Praha 14 uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení


IV. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


sdělit vyjádření městské části Praha 14 k oznámení záměru "Terminál Malešice" Magistrátu hl. m. Prahy - OCP


T: 9. 1. 2017


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: KS ÚÚR, ODOP