Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

mimořádného jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 27. 2. 2017


č. 139/RMČ/2017


k zajištění smluvního vztahu při výstavbě hotelu AlexRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy k výstavbě hotelu Alex se společností Alex rezidence, s. r. o.


1. na pronájem pozemku parc. č. 837/7 k. ú. Hloubětín za účelem zřízení a obsluhy staveniště na dobu určitou od 1. 1. 2018 do vkladu vlastnického práva podle bodu 3 tohoto usnesení nejdéle do 31. 11. 2019


2. na zřízení práva stavby k pozemkům v k. ú. Hloubětín parc. č. 837/6, parc. č. 837/7 a parc. č. 837/11 k realizaci přesahu budovy hotelu včetně přípojek inženýrských sítí a zpevněné cesty


3. na směnu části pozemků parc. č. 837/1, parc. č. 837/6, parc. č. 837/7 a parc. č. 837/11 v k. ú. Hloubětín z vlastnictví hl. m. Prahy ve svěřené správě MČ Praha 14 za část pozemků parc. č. 837/8 a parc. č. 837/9 v k. ú. Hloubětín z vlastnictví společnosti Alex rezidence, s. r. o. o shodné výměře cca 180 m 2


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit předložení návrhu smlouvy o úpravě vzájemných vztahů při výstavbě hotelu Alex na nejbližší zasedání Zastupitelstva MČ Praha 14

T: 7. 3. 2017


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM