Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


56. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 3. 2017


č. 173/RMČ/2017


k uzavření darovací smlouvy se společností SUPER SPORT spol. s r. o., Na Pankráci 404/30a, 140 00 Praha 4Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s přijetím daru od společnosti SUPER SPORT spol. s r. o., Na Pankráci 404/30a, 140 00 Praha 4 , který je určen k financování sportovních, volnočasových, ekologických či kulturních aktivit obdarovaného, parkových úprav, úprav veřejných prostranství a financování vybudování či provozu občanského vybavení na území městské části Praha 14


II. s c h v a l u j e

darovací smlouvu uvedenou v příloze č. 1 tohoto usnesení


III. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14

uzavřít darovací smlouvu mezi městskou částí Praha 14 a společností SUPER SPORT spol. s r. o.

T: 31. 3. 2017

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: OPKČ, KS ÚÚR