Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


56. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 3. 2017


č. 174/RMČ/2017


k návrhu na organizační změny v odborech Úřadu městské části Praha 14Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


1. organizační strukturu Odboru dopravy a ochrany prostředí s platností od 1. 4. 2017


2. organizační strukturu Kanceláře starosty s platností od 1. 4. 2017


3. organizační strukturu Odboru investičního s platností od 1. 4. 2017


4. organizační strukturu Odboru řízení ekonomiky a školství s platností od 1. 5. 2017


5. průměrný přepočtený počet zaměstnanců městské části Praha 14 zařazených do Úřadu městské části Praha 14 na počet 178,7


II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14


zajistit realizaci tohoto usnesení


T: 1. 4. 2017


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: KT-PO