Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


56. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 3. 2017


č. 182/RMČ/2017


k předložení žádosti o poskytnutí podpory v rámci prioritní osy 4 Operačního programu Praha - pól růstu ČR na realizaci projektu "Modernizace zařízení a vybavení škol P14 - polytechnické venkovní učebny v zahradách I."Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s předložením žádosti o poskytnutí podpory v rámci prioritní osy 4 Operačního programu Praha - pól růstu ČR na realizaci projektu "Modernizace zařízení a vybavení škol P14 - polytechnické venkovní učebny v zahradách I." s celkovým předpokládaným rozpočtem ve výši 8.646.610,51 Kč

II. s o u h l a s í


1. s poskytnutím 20 % podílu způsobilých výdajů projektu z rozpočtu MČ Praha 14,

tj. 1.508.996,87 Kč


2. s financováním nezpůsobilých výdajů projektu


III. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit předložení žádosti o poskytnutí podpory v rámci prioritní osy 4 Operačního programu Praha - pól růstu ČR na realizaci projektu "Modernizace zařízení a vybavení škol P14 - polytechnické venkovní učebny v zahradách I."

T: 30. 3. 2017


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OI, OŘEŠ