Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


56. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 3. 2017


č. 190/RMČ/2017


ke změně smluvního vztahu osoby pachtýře na pozemcích (zahrádkách) v ulici Borská, k. ú. KyjeRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


1. s uzavřením dohody k ukončení pachtovní smlouvy čj. 0679/2016/OSM/1070 na část pozemku parc. č. 1761, díl č. 152, k. ú. Kyje, k 31. 3. 2017 s paní Dagmar Povejšilovou, bytem Slévačská 905/32, Praha 9


2. s uzavřením nové pachtovní smlouvy na část pozemku parc. č. 1779, díl č. 161, o výměře 545 m 2 , k. ú. Kyje za pachtovné ve výši 11 Kč/m 2 /rok s paní Dagmar Povejšilovou, od 1. 4. 2017

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. zajistit uzavření dohody k ukončení pachtovní smlouvy čj. 0679/2016/OSM/1070 na část pozemku parc. č. 1761, díl č. 152, k. ú. Kyje s paní Dagmar Povejšilovou


2. zajistit uzavření nové pachtovní smlouvy na část pozemku parc. č. 1779, díl č. 161, k. ú. Kyje s paní Dagmar Povejšilovou

T: 31. 3. 2017
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM, OŘEŠ